Privacy Policy

Bij ErotiPlace.com hechten we veel waarde aan uw privacy en we verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en om deze te verbeteren. We gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze diensten en zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden delen met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de bijbehorende dienstverlening. Het beleid is geldig vanaf 17/06/2021 en vervangt alle voorgaande versies bij publicatie van een nieuwe versie. We beschrijven welke gegevens we over u verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gegevens eventueel delen met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacycontactpersoon, van wie de contactgegevens aan het einde van dit beleid te vinden zijn.

Gegevensverwerking Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie er toegang hebben tot de gegevens.

Webwinkelsoftware

WooCommerce: Onze webwinkel is gebouwd met software van WooCommerce. Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, delen we deze met WooCommerce voor technische ondersteuning. WooCommerce mag uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce verzamelt technische informatie via cookies over uw gebruik van de software, maar slaat geen persoonsgegevens op. WooCommerce kan verzamelde gegevens binnen het concern delen om de dienstverlening te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten:

Mailchimp: We maken gebruik van Mailchimp, een derde partij, voor het afhandelen van ons e-mailverkeer en het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Alle bevestigingsmails die u van ons ontvangt en webformulieren worden via de servers van Mailchimp verzonden. Mailchimp slaat uw persoonsgegevens beveiligd op en gebruikt cookies en andere technologieën om inzicht te krijgen in het openen en lezen van e-mails. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en informatie te delen met derden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die via onze website is verzonden, vindt u een ‘unsubscribe’-link waarmee u zich kunt afmelden voor onze e-mails.

Vimexx: Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van Vimexx, die passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens te voorkomen. We behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk en Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak.

Betalingsverwerkers

We maken gebruik van het platform van Bunq om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen. Bunq verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, evenals uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Bunq heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze behouden zich echter het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en geanonimiseerde gegevens met derden te delen. In geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit), deelt Bunq persoonsgegevens en informatie over uw financiële positie met kredietbeoordelaars. De waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van toepassing op alle onderdelen van Bunq’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Bunq bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan op grond van wettelijke termijnen.

Beoordelingen

We verzamelen beoordelingen via het platform van Google. Als u een beoordeling achterlaat via Google, bent u verplicht uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat we de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats ook op hun website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen voor een toelichting op uw beoordeling. Als we u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, delen we uw naam en e-mailadres met Google, die deze gegevens alleen gebruikt om u uit te nodigen voor een beoordeling. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en behoudt zich het recht voor om ten behoeve van de dienstverlening derden in te schakelen, waarvoor we Google toestemming hebben gegeven. De waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van toepassing op alle onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Verzending en logistiek

We maken gebruik van de diensten van PostNL om uw pakket bij u te laten bezorgen. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL om de levering uit te voeren. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de overeenkomst en deelt deze gegevens met onderaannemers indien nodig.

Facturatie en boekhouding

We gebruiken de diensten van MoneyBird om onze administratie en boekhouding bij te houden. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en bestelgegevens met MoneyBird om verkoopfacturen te administreren. MoneyBird heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en gebruikt uw gegevens alleen voor de genoemde doeleinden.

Doel van gegevensverwerking

Ons doel bij het gebruik van uw gegevens is uitsluitend gericht op het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons hebt gegeven. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Als u ons uw gegevens verstrekt en wij deze gegevens gebruiken om u in de toekomst te contacteren, anders dan voor uw verzoek, zullen wij hiervoor expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Als dit zich voordoet, zullen we ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, hiertegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u een cliënt van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus deze gegevens zullen we bewaren gedurende de toepasselijke termijn. Onze medewerkers hebben geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die we hebben vervaardigd naar aanleiding van uw opdracht.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt, op basis van de Nederlandse en Europese wetgeving. Hieronder leggen we uit welke rechten u hebt en hoe u deze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen we afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar uw bij ons bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen we u vragen om uzelf te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, en in het geval van een verzoek om vergeten te worden, registreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Als betrokkene heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door ErotiPlace.com. Het rectificatierecht houdt in dat je altijd het recht hebt om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon te laten aanpassen. Als je van dit recht gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Wij zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren en als we jouw verzoek inwilligen, zullen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging sturen dat de gegevens zijn aangepast.

Je hebt ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren en als we jouw verzoek inwilligen, zullen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging sturen dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Daarnaast heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij kunt laten uitvoeren. Als je van dit recht gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren en als we jouw verzoek inwilligen, zullen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt sturen. Het kan zijn dat wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Als betrokkene heb je ook het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ErotiPlace.com. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je hierover toch vragen hebt, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Met behulp van deze dienst kunnen wij bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google is mogelijk verplicht om op basis van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google echter niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Als er gebruik wordt gemaakt van cookies door softwareoplossingen van derde partijen, vermelden wij dit in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina kunt u echter altijd de meest recente versie vinden. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.